Uvjeti certifikacije web trgovine

Korištenje SigurnaTrgovina™ usluga, softvera ili proizvoda (u ovom dokumentu zajednički označene kao „Usluge“, isključujući usluge koje Vam SigurnaTrgovina™ pruža prema zasebnim pisanim ugovorima) podvrgnuto je odredbama ugovora između Vas (u daljem tekstu Korisnik) i  SigurnaTrgovina™. SigurnaTrgovina™ označava SIGURNA TRGOVINA E.I., čije je glavno mjesto poslovanja u 77 Route des Romains, 67200 Strasbourg, Republika Francuska.

1. Definicija Usluge SigurnaTrgovina™ certifikacija web trgovine

Koncept Usluge certifikacije web trgovine (u daljem tekstu Usluga) je skup provjera web trgovine od nepristrane treće strane koja se sastoji od  Sigurnosne provjere, Administrativne provjere, Anti-spam provjere, Provjere poštivanja Zaštite osobnih podataka i Provjere glede poštivanja Garancije proizvoda.

Usluga certifikacije je potvrda koja dokazuje da Korisnik ispunjava sigurnosne i administrativne norme za sigurno i pouzdano vođenje online trgovine.

Sadržaj ove Usluge, SigurnaTrgovina™ u cilju unapređenja može izmjeniti djelomično ili u potpunosti uz obavjest Korisniku. Usluga SigurnaTrgovina™ je dostupna isključivo pravnim licima na teritoriju Europske unije koji nisu u procesu Stečajnog postupka, ali i prema vlastitom diskrecijskom pravu.

2. Postupak certifikacije

Usluga je skup verifikacijskih aktivnosti koji obuhvaća pet razina provjera. Nakon što korisnik ugovori Uslugu, SigurnaTrgovina™ uzima URL web trgovine Korisnika i radi prvo online dubinsku sigurnosnu analizu provjere web trgovine, a nakon toga radi i administrativnu provjeru. Sama tehnologija sigurnosne i administrativne provjere je poslovna tajna. Postupak te verifikacije traje do maksimalno tri radna dana nakon čega se Korisniku izdaje Javni certifikat i certifikacijski bedž koje Korisnik može upotrebljavati.

Ukoliko Korisnikova web trgovina ne ispunjava uvjete za certifikaciju, SigurnaTrgovina™ Korisniku besplatno šalje analizu certifikacije i razloge zbog čega certifikacija nije bila uspješna. Nakon toga Korisnik radi modifikacije i SigurnaTrgovina™ radi ponovnu certifikaciju. Ovo ponavljanje certificiranja kao i slanje razloga zbog čega je Korisnik odbijen je prvi put uračunato u cijenu verifikacije. Nakon prve provjere, ukoliko Korisnik ponovno ne ispunjava uvjete certifikacije, SigurnaTrgovina™ zadržava pravo da Korisniku dodatno naplati usluge analize i davanja razloga zbog odbijanja certifikata.

Cijena certifikacije se posebno dogovara usmenim ili pisanim putem.

3. Što je certifikacijski bedž SigurnaTrgovina™?

Certifikacijski bedž se (uz Javni certifikat) dobiva od strane SigurnaTrgovina™ nakon uspješne certifikacije. Sastoji se od vizualnog riješenja koje Korisnik može upotrebljavati u cilju dokazivanja svojim potrošačima i korisnicama da je njegova web trgovina sigurna i pouzdana za online kupnju.

4. Što je to Javni certifikat?

Nakon uspješne certifikacije Korisnikove web trgovine, pored certifikacijskog bedža, Korisnik dobiva javnu URL adresu na internet stranici SigurnaTrgovina™ u obliku https://sigurnatrgovina.com/certifikat/_ime_web_trgovine_/ gdje je _ime_web_trgovine_ varijabla koja se zamjenjuje imenom Korisnikove web trgovine.

U okviru Javnog certifikata, na internet stranici SigurnaTrgovina™ prikazani su sljedeći podaci Korisnika:

 • Broj certifikata
 • Ime tvrtke
 • Adresa tvrtke
 • Telefon korisničke službe Korisnika
 • OIB Korisnika
 • MBS Korisnika
 • Temeljni kapital društva Korisnika
 • Email korisničke službe Korisnika
 • URL web trgovine Korisnika
 • IP servera web trgovine Korisnika
 • Datum kada je web trgovina certificirana
 • Datum do kada certifikat vrijedi
 • Fotografija početne stranice web trgovine Korisnika
 • Točke po kojima je web trgovina Korisnika verificirana

Ovaj Javni certifikat, Korisnik može slobodno koristiti sa ciljem dokazivanja da je njegova web trgovina certificirana kao sigurna i pouzdana za online trgovinu.

5. Koliko vrijedi certifikat, njegovo obnavljanje i obustava

Certifikat vrijedi godinu dana od dana certificiranja ukoliko to posebnim ugovorom nije drugačije dogovoreno. Nakon godinu dana (ili posebno Ugovorom dogovoreno vrijeme) Korisnik može produžiti svoju licencu.

SigurnaTrgovina™ zadržava pravo obustaviti certifikat (certifikacijski bedž i Javni certifikat) ukoliko Korisnik na svojoj web trgovini uradi izmjene koje ugrožavaju sigurnost svojih korisnika. Također, ukoliko po isteku licence Korisnik ne obavi ponovnu certifikaciju, ista se automatski gasi. U slučajevima povlačenja Usluge, ne postoji mogućnost povrata sredstava Korisniku.

Korisnik može u bilo kojem trenutku prekinuti Uslugu jednostavnom pisanom obavjeti emailom na info@sigurnatrgovina.com. U slučaju prekida Usluge, Korisnik nema pravo na povrat sredstava od SigurnaTrgovina™.

Nakon prestanka važenja certifikata, Korisnik je obvezan podmiriti sve nepodmirene račune i ukloniti certifikacijske bedževe i znakove sa svih tiskanih ili digitalnih materijala, odnosno ukloniti svaku naznaku ili navod koji bi mogao navesti treće osobe na misao da Korisnik certificiran od strane SigurnaTrgovina™.

6. Promjena opsega certifikacije

U cilju unapređenja svoje usluge, SigurnaTrgovina™ može Korisniku predložiti promjenu opsega certifikacije, a Korisnik je mora prihvatiti. Ukoliko to unapređenje usluge zahtjeva promjenu cijene za Korisnika, Korisnik tu promjenu cijene ne mora prihvatiti. SigurnaTrgovina™ je u obavezi do isteka certifikata Korisnika istome pružiti minimalnu razinu usluge koju je Korisnik platio. Ukoliko je ta usluga bolja za Korisnika, Korisnik nije dužan platiti razliku u cijeni sve do isticanja prvobitno plaćenog certifikata. Po isteku plaćenog certifikata, SigurnaTrgovina™ može Korisniku zahtjevati potpisivanje novog Ugovora po novim Uvjetima koji Korisnik može ili ne mora prihvatiti.

7. Pravila uporabe certifikacijskih bedževa

Certifikacijski bedževi kao i sve oznake da je Korisnik certificiran od strane SigurnaTrgovina™ se mogu upotrebljavati stavljanjem na web trgovinu, newslettere kao i bilo koje druge digitalne ili tiskane materijale kao i korištenje u marketinškim aktivnostima.

Ukoliko se certifikacijski bedž koristi u digitalnom zapisu, obavezno je stavljanje poveznice (linka) ka Javnom certifikatu koji daje vjerodostojnost da je certifikacijski bedž autentičan. Ukoliko se certifikacijski bedž koristi u tiskanom (offline) obliku, poveznica (link) ka Javnom certifikatu nije obavezan.

Rotiranje certifikacijskog bedža u bilo kojem smjeru, deformiranje istoga, zamjene boje ili bilo kakve izmjene od strane Korisnika je strogo zabranjeno i za sobom povlači trenutni raskid ugovora od strane SigurnaTrgovina™ gdje Korisnik nema prava na povrat sredstava.

8. Zaštićena prava vlasništva

Korisnik zadržava apsolutno sva autorska prava koja već ima. Korištenjem Usluge, Korisnik prihvaća da se SigurnaTrgovina™ koristi javno dostupnim podacima iz članka 4. ovih Uvjeta neograničeno dugo.

SigurnaTrgovina™ u obavljanju potrebnih tehničkih radnji radi pružanja Usluge Korisniku, može prenositi ili distribuirati te podatke preko različitih javnih mreža i u različitim medijima. Kao Korisnik dajete ovlasti SigurnaTrgovina™ na poduzimanje tih radnji.

9. Poslovna tajna

SigurnaTrgovina™ se obavezuje poštovati poslovnu tajnu na svim razinama, a to obuhvaća da sve informacije koje dobije od Korisnika ne obznani trećim osobama bez izričito pisane dozvole Korisnika.

Jedina iznimka je u slučaju da SigurnaTrgovina™ dobije upit od državnih ustanova, a u skladu sa Zakonom o informacijama Republike Francuske.

Javni podaci Korisnika se ne smatraju poslovnom tajnom.

10. Obaveze SigurnaTrgovina™

SigurnaTrgovina™ se obavezuje Korisniku isporučiti cjelokupnu Uslugu iz ovog Ugovora u vremenskom roku koji je dogovoren. SigurnaTrgovina™ ne garantira nikakve rezultate u prodaji ili marketinškim aktivnostima korištenjem ove Usluge.

11. Politika nepristranosti

SigurnaTrgovina™ svoju Uslugu čvrsto bazira na nepristranošću i neovisnosti kao osnovu za pouzdano certificiranje web trgovina za sigurnu i pouzdanu online trgovinu. SigurnaTrgovina™ se obavezuje da kao certifikacijsko tijelo, prema svim informacijama svojih korisnika će postupati izuzetno povjerljivo, nepristrasno i sa načelom izbjegavanja sukoba interesa.

12. Žalbe, prigovori i sporovi

Ukoliko se Korisniku nakon uplate Usluge, certifikat iz bilo kojeg razloga neće izdati, Korisnik ima pravo žalbe certifikacijskom tijelu u pismenom obliku na mail prituzbe@sigurnatrgovina.com u roku od sedam dana od primitka obavjesti o neizdavanju ili obustavi certifikata. Po dostavljenoj žalbi bit će pokrenut postupak za rješavanje pritužbi Korisnika i biti će riješen u roku od 14 dana od primitka Žalbe.

 Ukoliko Korisnik ima pritužbe na rad zaposlenika SigurnaTrgovina™ također može uraditi pritužbu na mail prituzbe@sigurnatrgovina.com. SigurnaTrgovina™ se obavezuje da promptno reagira i poduzme sve radnje za uklanjanje problema Korisnika.

Ukoliko i pored svih poduzetih mjera s obje strane da se eventualni problemi riješe mirnim putem i dogovorom, spor ipak dogodi, za isti je zadužen Viskoki Sud u Strasbourgu (Tribunal de grande instance).

Platforma Europske komisije za rješavanje sporova putem interneta dostupna je na linku.

13. Prihvaćanje Uvjeta

Da biste koristili Usluge, potrebno je suglasiti se s Uvjetima. Nije moguće koristiti Usluge ukoliko nisu prihvaćeni Uvjeti.

Suglasni ste i prihvaćate da SigurnaTrgovina™ ima pravo mijenjati, unapređivati ili prekinuti bilo koju od svojih usluga po svojoj vlastitoj odluci, bez obavijesti Vama čak i ako to eventualno dovodi do toga da nećete moći pristupiti nekim informacijama koje su dio te usluge. Nadalje, suglasni ste i prihvaćate da SigurnaTrgovina™ ima pravo pružati Vam usluge putem podružnica ili povezanih subjekata.